Vstup aukce
Kategorie
Ke dni 19. 07. 2024
jste celkem darovali 35 598 Kč
Partneři

Smluvní podmínky

charitativniaukce.cz

Registrací a užíváním internetového serveru www.charitativniaukce.cz (dále jen Server) dává uživatel souhlas s těmito podmínkami. Následný text představuje smluvní ujednání mezi provozovatelem Serveru a registrovaným návštěvníkem (uživatelem).

1. Úvod

Světýlko o.p.s., se sídlem 639 00 Brno, Vídeňská 55, IČ: 26276604, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 355 je provozovatelem (dále jen "Provozovatel") internetového serveru Charitativní aukce, dostupného na internetové adrese www.charitativniaukce.cz (dále jen „Server“), prostřednictvím kterého jsou zobrazovány nabídky zboží a/nebo služeb (dále také jen „Inzeráty“ nebo jednotlivě jen „Inzerát“) inzerujících uživatelů Serveru (dále také jen „Inzerenti“ nebo jednotlivě jen „Inzerent“), za níže uvedených podmínek.

2. Popis služby charitativniaukce.cz

2.1. Server je obchodním místem, které zprostředkovává prodej a nákup zboží či služeb mezi Inzerentem a zájemcem (dále označován jako Kupující). Provozovatel serveru Charitativní aukce není prodejcem zboží, ani jeho kupujícím. Vystavení zboží/služby je zcela zdarma, uživatelé neplatí provozovateli Serveru žádný poplatek. Inzeráty jsou na Server oprávněni vkládat pouze registrovaní uživatelé Serveru (Inzerenti), přihazovat v aukcích jsou oprávněni rovněž pouze registrovaní uživatelé Serveru (Kupující).

2.2. Registrace na www.charitativniaukce.cz je zcela zdarma, aktivit na Serveru se mohou účastnit zaregistrované fyzické osoby starší 18 let a zaregistrované právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, s výjimkou uživatelů, kterým byla provozovatelem zrušena registrace. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od smlouvy se stávajícím uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám a to i bez udání důvodu.

2.3. Celý výtěžek, nebo část výtěžku ze všech uskutečněných aukcí, je Inzerenty vždy a v plné výši darován na transparentní účet provozovatele serveru, společnosti Světýlko o.p.s., za účelem charitativního využití, a to tak, že kupující zasílá platbu za zakoupený předmět přímo na  transparentní účet  Světýlka číslo 2000462220/2010 vedený u Fio banka, a.s.

2.4. Výše přihazování je minimálně 10 Kč, horní hranice příhozu není stanovena. Přihazování je závazné, po ukončení aukce se Kupující zavazuje uhradit celkovou sumu za vydraženou věc či službu do 10 kalendářních dnů.

2.5. Provozovatel Serveru neprodává vlastní zboží a není zodpovědný za prodávané zboží (správnost vyobrazeného zboží, jeho kvalitu, vlastnosti, dostupnost apod.) a není odpovědný za koupi, prodej, reklamaci či za případné spory mezi Kupujícím a Inzerentem. Provozovatel Serveru rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného uživatele nebyla správná. Provozovatel Serveru identitu Inzerujících a Kupujících neprověřuje. Provozovatel Serveru se nepodílí na obsahu nabídek, popisu zboží, jeho vyobrazení a informacích o registrovaných uživatelích.

3. Ochrana osobních údajů

3.1. Uživatel souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby, které zadá do Serveru, a to zejména emailová adresa a telefonní číslo, budou zpracovávány Provozovatelem za účelem komunikace týkající se Serveru. Uživatel pro tento účel uděluje Provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů; tento svůj souhlas může kdykoliv odvolat písemným odvoláním doručeným do sídla Provozovatele.

3.2. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu nebo osobních údajů třetí osobou, pokud Inzerent sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.

3.3. Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel chrání veškeré informace zaslané při registraci uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout pouze za níže uvedených podmínek. Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel vedl údaje, které mu při registraci poskytne a to výlučně v souvislosti s provozem Serveru Charitativniaukce.cz. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby  jeho údaje a to jméno a příjmení, obchodní jméno, název, telefonní číslo, místo trvalého či přechodného pobytu, sídlo, byly provozovatelem poskytnuty uživatelům -  Kupujícím, kteří o koupi zboží uživatele jako prodávajícího projeví zájem, a uživatelům - Inzerentům, o prodej jejichž nabízeného zboží projeví uživatel jako Kupující zájem. Dále uživatel výslovně souhlasí s tím, aby  tyto údaje byly poskytnuty provozovatelem v případě reklamace a stížnosti na nedodané zboží a v případech, kdy je provozovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.

3.4. Poskytnuté údaje mohou být užity pouze za účelem, pro který byly v jednotlivých případech poskytnuty, tedy k nákupu či prodeji zboží prostřednictvím Serveru,  jeho reklamaci či stížnosti na nedodání zboží, sporech vyvolaných v souvislosti s nákupem a prodejem.

4. Pravidla pro inzerci

4.1. Inzerent nesmí na Server vložit Inzerát propagující násilí, rasovou nesnášenlivost, inzeráty pornografického charakteru, inzeráty, které jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem a/nebo inzeráty na zboží, jehož prodej je zakázán či omezen či které bylo získáno v rozporu s právními předpisy.

4.2. Pokud je k prodeji a/nebo nákupu zboží a/nebo poskytnutí služby nutné schválení, koncese nebo jiné povolení, je Inzerent oprávněn vložit Inzerát na Server, pouze pokud mu bylo takové schválení, koncese nebo jiné povolení uděleno.

4.3. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit Inzeráty, které jsou v rozporu s jeho právy a oprávněnými zájmy či právy a oprávněnými zájmy třetích osob.

4.4. Inzeráty nabízející tabákové výrobky, alkoholické nápoje, humánní léčivé přípravky, střelné zbraně a střelivo, finanční služby, psychotropní látky, lidské tělo a buňky, počáteční kojeneckou výživu, jsou na serveru charitativniaukce.cz zakázány.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Inzerent je povinen vkládat na Server pouze Inzeráty, které jsou v souladu s výše uvedenými Pravidly pro inzerci. Provozovatel si vyhrazuje právo Pravidla pro inzerci kdykoliv změnit. Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které nesplňují Pravidla pro Inzerci ze Serveru odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

5.2. Za obsah Inzerátu odpovídá Inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání Inzerátu dodržovat tyto smluvní podmínky a příslušné právní předpisy. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit ze systému takové zboží, které porušuje pravidla užívání nebo zákony České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit zboží ze systému i bez udání důvodu.

5.3. Inzerent odpovídá za to, že obsahem Inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k Inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Inzerenta neodpovídá.

5.4. V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení Inzerátu na Server Provozovateli nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na Serveru a ke způsobům užití v souladu s určením Serveru a v souladu s těmito smluvními podmínkami.

5.5. Inzerent nesmí k Inzerátu připojovat fotografie z Inzerátů jiných prodejců originálně pořízených na prodávaném zboží.